Votre commandite ici !

Prophètes et Prophétesses

BIBLE I Prophètes et Prophétesses I Dvar Tora I


        Cette liste est établie à partir du Commentaire de Rachi sur Méguilla 14a.

  Ère hébraïque
  Ère vulgaire
  Les 48 Prophètes

  1948
  2048
  2108
  2365
  2368
  2406
  2516?
  2831
  2831
  2832
  2854
  2884
  2884
  2912
  2924?
  2964
  2985
  2986
  3021
  3027?
  3027?
  3027?
  3027?
  3034
  3042
  3043
  3090
  3110
  3115
  3160
  3165?
  3167
  3200
  3228
  3228
  3285
  3285
  3298
  3332
  3333

  3338
  3338
  3338
  3338
  3390
  3407
  3408
  3412

  1813
  1712
  1652
  1395
  1392
  1354
  1244
  929
  929
  928
  906
  876
  876
  848
  836
  796
  775
  774
  739
  733
  733
  733
  733
  726
  718
  717
  670
  650
  645
  600
  595
  593
  560
  532
  532
  475
  475
  462
  428
  427

  422
  422
  422
  422
  370
  351
  352
  348
  Abraham (Abraham)
  Yitshaq(Isaac)
  Yaâqov (Jacob)
  Aharone (Aaron) 
  Mochè (Moïse)
  Yéhochouâ (Josué)
  Pinhas (Pinhas)
  Èlqana (Elkana)
  Êli (Héli) 
  Chémouèl (Samuel)
  David
  Gad 
  Natane (Nathan)
  Chélomo (Salomon)
  Îdo (Ido)
  Ahiya ha-Chiloni (Ahiya de Silo)
  Hanani      
  Yéhou bèn Hanani
  Ôbadya (Obadia)
  Ôdèd 
  Âzariah bèn Ôdèd (Azaria)
  Hazièl (ha-Léwi)
  Èliêzèr bèn Dodo
  Èliyahou (Elie)
  Mikhyakou (Mikhayou)
  Èlichâ bèn Chafat (Élisée)
  Hochèâ bèn Béèri (Osée)
  Âmos (Amos)
  Yona bèn Amitaï (Jonas)
  Mikha ha-Moracheti (Michée)
  Amots 
  Yéchâyahou bèn Amots (Isaïe)
  Yoèl bèn Pétouèl (Joël)
  Nahoum ha-Alqachi (Nahum)
  Habaqouq (Habacuc) 
  Tséfanya bèn Kouchi (Sophonie)
  Ouria
  Yirmiyahou (Jérémie)
  hèzqèl (Ezéchiel)
  Chémâya Iche ha-Élohim
  N. B. Certains  remplacent Chémâya par Danièl.
  Mahsèya 
  Nèriya
  Séraya 
  Baroukh bèn Nèriya
  Mordékhaï (Mardochée)
  Haggaï (Aggée)
  Zékharya (Zacharie)
  Mal'akhi (Malachie)
  ère hébraïque
  ère vulgaire
  Les 7 Prophétesses
  1958
  2363
  2636
  2831
  2880
  3303
  3390
  1802
  1397
  1124
  929
  880
  457
  370
  Sara
  Miryam
  Débora
  Hana 
  Avigayil (Abigaèl)
  Houlda
  Esther ha-Malka

BIBLE I Prophètes et Prophétesses I Dvar Tora I

© 2000 GRAND RABBINAT DU QUÉBEC.
Textes : GRAND RABBINAT DU QUÉBEC.