Prophètes et Prophétesses

 Cette liste est établie à partir du Commentaire de Rachi sur Méguilla 14a.

Ère hébraïqueÈre vulgaireLes 48 Prophètes
1948
2048
2108
2365
2368
2406
2516?
2831
2831
2832
2854
2884
2884
2912
2924?
2964
2985
2986
3021
3027?
3027?
3027?
3027?
3034
3042
3043
3090
3110
3115
3160
3165?
3167
3200
3228
3228
3285
3285
3298
3332
3333

3338
3338
3338
3338
3390
3407
3408
3412
1813
1712
1652
1395
1392
1354
1244
929
929
928
906
876
876
848
836
796
775
774
739
733
733
733
733
726
718
717
670
650
645
600
595
593
560
532
532
475
475
462
428
427

422
422
422
422
370
351
352
348
Abraham (Abraham)
Yitshaq(Isaac)
Yaâqov (Jacob)
Aharone (Aaron) 
Mochè (Moïse)
Yéhochouâ (Josué)
Pinhas (Pinhas)
Èlqana (Elkana)
Êli (Héli) 
Chémouèl (Samuel)
David
Gad 
Natane (Nathan)
Chélomo (Salomon)
Îdo (Ido)
Ahiya ha-Chiloni (Ahiya de Silo)
Hanani      
Yéhou bèn Hanani
Ôbadya (Obadia)
Ôdèd 
Âzariah bèn Ôdèd (Azaria)
Hazièl (ha-Léwi)
Èliêzèr bèn Dodo
Èliyahou (Elie)
Mikhyakou (Mikhayou)
Èlichâ bèn Chafat (Élisée)
Hochèâ bèn Béèri (Osée)
Âmos (Amos)
Yona bèn Amitaï (Jonas)
Mikha ha-Moracheti (Michée)
Amots 
Yéchâyahou bèn Amots (Isaïe)
Yoèl bèn Pétouèl (Joël)
Nahoum ha-Alqachi (Nahum)
Habaqouq (Habacuc) 
Tséfanya bèn Kouchi (Sophonie)
Ouria
Yirmiyahou (Jérémie)
hèzqèl (Ezéchiel)
Chémâya Iche ha-Élohim
N. B. Certains  remplacent Chémâya par Danièl.
Mahsèya 
Nèriya
Séraya 
Baroukh bèn Nèriya
Mordékhaï (Mardochée)
Haggaï (Aggée)
Zékharya (Zacharie)
Mal’akhi (Malachie)
ère hébraïqueère vulgaireLes 7 Prophétesses
1958
2363
2636
2831
2880
3303
3390
1802
1397
1124
929
880
457
370
Sara
Miryam
Débora
Hana 
Avigayil (Abigaèl)
Houlda
Esther ha-Malka