Dictionnaire

A

ab, abba, abbahou, abbayé, abiassat, abihème, abihou, abimèlèkh, abine, abiram, abnèr, aboudraham, abouhatsèra, abrabanèl, abraham, abram, abrèkh, ab’chalom, acham, achèr, achèra, achi, achour, acridienne, ada, adam, adama, adanim, adar, adda, adèrèt, adler, adome, adone, adoni, adouma, adrien, af, afor, agag, aggada, aggadot, aggaï, agoudda, agripas, aha, ahabat, ahachevéroche, ahar, aharè, aharite, aharone, aharonim, ahav, ahava, ahavat, ahawa, ahaz, ahazya, ahi, ahimane, ahisamakh, ahitofèl, aholiab, ahou, ahouzza, ah’ab, ah’wa, aïbo, aïdi, alabo, albo, alchèkh, alexandri, alè, alèf, alqabats, alqoche, alqochi, amar, amatsiya, amilaï, amor, amora, amoraïm, amoréens, amots, anachim, anakh, anchè, ani, anilaï, anina, annakh, anokhi, anoukkat, antignos, antonin, aram, aramite, arammi, arbâ, arbè, arbèl, arèts, arone, aroukha, aroukhim, arour, artsa, aryè, asnat, assaf, assi, assir, at, atam, atsilout, atta, avi, avigaïl, avihou, aviram, avkir, avot, awate, azar, a’donaï, âbèd, âchetarot, âdache, âdat, âfar, âgalot, âl, âla, âlamot, âlèha, âlè-hène, âlotékha, âlou, âloumot, âm, âmalèq, âmatsia, âmida, âmim, âminadav, âmmi, âmmone, âmmoni, âmmonim, âmmonite, âmone, âmoq, âmora, âmos, âmous, âmram, ânaq, ânatot, ânaw, ânawa, ânèr, âni, ânou, âqèda, âqèdat, âqiba, âqilas, âqov, ârakh, ârakhim, ârakhine, ârava, âravot, ârayot, ârbanout, ârbite, ârou, ârouga, âroukh, ârouyot, ârov, âr’vot, âssar, âssè, âssis, âssiya, âssor, âssote, âtar, âtèrèt, âtsmékhèm, âtsoum, âtta, âvadim, âvarim, âvèra, âvèrot, âvod, âvoda, âvor, âvoudda, âyine, âzar, âzara, âzaria, âzazèl, âzza, âzzaï,

B

ba, baâl, baâlè, babèl, babli, bachane, bahène, bahèrète, bahiya, balaq, baou, baqar, barad, barakh, barnèâ, baroukh, bartinore, bassadè, batchévâ, batè-miqdache, batia, batra, battè, ba-arbè, ba-ârava, ba-chalom, ba-chèm, ba-hène, ba-kocharot, ba-kol, ba-midbar, ba-sadè, ba-yamim, ba-yom, bé, béâlim, bécha-gam, béèr, béèri, béhayè, béhira, békhi, békhor, békhorot, bélwoti, bénè, béôr, béraïta, bérak, bérakha, bérakhiya, bérakhot, bérakhya, bérèchit, bérèkh, bérèkha, bérèkhya, béria, bérit, bériti, béroummo, béroura, bétouèl, bétsal’èl, bé-, bé-ahav, bé-av, bé-bitnèkh, bé-challah, bé-farèkh, bé-fè, bé-hadliqékha, bé-hadrat, bé-har, bé-ha-âlotékha, bé-hibaréam, bé-houqotaï, bé-kérès, bé-mattèhou, bé-midbar, bé-oznè, bé-qirbah, bé-qirbo, bé-saro, bé-tsèl, bé-tsibbour, bé-yad, bé-zot, bèn, bènoni, bènonim, bènyamine, bèn-âttar, bèt, bètsa, bichevil, bigdè, bikhri, bikourim, bilha, bil’âm, bimé, bimod, binyamine, binyane, biqour, birtsonakh, bittahone, bitto, bizna, bi-nsoâ, bné, bo, boâz, bochète, bokhim, boqèr, bouzi, braïta, brona,

C

cantillation, carlebach, cf, cha, chaâr, chaârè, chabbat, chabbatique, chabbétaï, chad’daï, chafat, chafèr, chahète, chahrite, chaïche, chakh, chakhoah, chaliah, challah, chaloah, chaloche, chalom, chaltièl, cham, chamayim, chamâ, chamèche, chammaï, chamoâ, chana, chanim, chaoul, chap, charone, charot, chattah, chavouôt, chavour, chav’â, cha’daï, ché, chéane, chéar, chédèour, chéèla, chéèr, chéèrah, chégaga, chéhita, chékhina, chélah, chélah-lékha, chélamim, chélèma, chélihoute, chélita, chélomo, chéloumièl, chémâ, chémini, chémitta, chémittote, chémonè, chémot, chémouèl, chénè, chénèour, chéol, chéqalim, chératsim, chévat, chévouâ, chévouôt, ché-balèv, chè, chèchaï, chèdim, chèkhèm, chèl, chèla, chèm, chèmèche, chèni, chèqèl, chèva, chèvâ, chibbolè, chibeyo, chicha, chifha, chifra, chiggayone, chighionot, chikhha, chiliarques, chillouah, chilo, chiloah, chimchone, chimî, chimône, chimôni, chimônites, chim’oû, chinaâr, chin’âr, chir, chira, chittim, chittine, chivâa, chochanim, chofar, chofétim, choham, chohèr, chohète, chomrone, chomronim, chor, chouchane, choulamite, choul’hane, chounamite, chour, chouv, cinquantenier, cordobéro, cyrus,

D

daâte, dabbèr, daguèche, dalète, dane, danièl, daoud, dar, darius, darom, dat, datane, daud, davar, david, dayane, demi-chèqèl, demi-litra, demi-log, deskhénine, desler, deutéronome, déâ, débénnou, débè, délictif, démoute, démoutènou, déracha, dérache, dérachot, détsakh, dévar, dévaraï, dévarim, déway, déwènnou, dèâ, dèchè, dèrèkh, dèvèr, di, dibbèr, dibbour, diblayim, difti, dina, dine, diskénine, divrè, di-zahab, dodi, dorèche, dossa, dotane, dracha, dvar, d’abba, d’abimèlèkh, d’abnèr, d’ab’chalom, d’achèr, d’adar, d’adrien, d’ahachewéroche, d’aharè, d’aharone, d’ahissamakh, d’aholiab, d’ah’ab, d’ammone, d’aram, d’arbè, d’âmminadab, d’âmram, d’erèts, d’euphrate, d’èdom, d’èfrayim, d’èldad, d’èliêzèr, d’èlitsafane, d’èloul, d’èl’âzar, d’ènoche, d’èrèts, d’ieu, d’izèbèl, d’onqélos, d’ouri, d’yissakhar, d’yitshaq,

E

ein, esserliz, esther, exilarque, élo, émoréens, éssor, ét’ernel, évèn, êd, êda, êdène, êdoute, êdouyot, êfrone, êgla, êglone, êin, êlam, êmèq, ênaw, êqèv, êqrone, êqrône, êrèv, êroubine, êrvate, êsrè, êssaw, êssèq, êssèv, êts, êvèd, êvèr, êzra, èche, èchekol, èdom, èdomim, èdrèî, èfa, èfo, èfod, èfrate, èfrayim, èhad, èhoud, èhyè, èkha, èl, èlaï, èlaw, èlâï, èldad, èlèf, èlèkha, èlème, èliab, èliâzar, èlichâ, èlichâr, èliêzèr, èlifaz, èlihou, èlitsafane, èlitsour, èliyahou, èllè, èlonè, èloul, èlqana, èltsafane, èl’âzar, èl’ohèkha, èl’ohim, èl’okim, èmèt, èmor, èmori, ènoche, èrète, èrèts, ètam, ètano, ète, èts, èzra,

F

fnéhèm, fqédou, fqodéhèm, f’qod,

G

gabrièl, gad, gaddi, gadol, gali, gal’êd, gam, gam’lièl, gane, gaone, garèche, gazam, gazarti, genèse, gil’âd, gochena, gochène, gofèr, gog, gola, gomèr, goyim, guédola, guédolim, guéhazi, guéhinam, guémara, guéonim, guéouèl, guéoula, guérama, guérar, guérizim, guévoura, guévourot, guèchour, guèr, guèra, guèrchom, guèrchone, guèrouche, guèzèl, guèzèra, guibbor, guib’ône, guib’ônim, guichemékhèm, guidône, guilgal, guil’âd, guimèl, guittine,

H

ha, haâmèq, habaat, habaqouq, habba, habib, hachemal, hachemèd, hachemonaim, hachemonayim, hacheqafa, hachoq, hadache, hadachim, hadasse, hadliqékha, haêmèq, hafara, hafats’ta, hafèts, hafor, haftara, hagar, hagav, haggada, haggaï, haguèd, haguiga, hahilota, haï, hakham, hakhamim, hakhim, hakhmè, hakhnassat, halabo, halafta, halakha, halakhot, halla, hallèkh, halom, halonote, halou, hama, hamane, hamasse, hamat, hamate, hamèche, hamèts, hamicha, hamma, hamone, hamor, hamora, hamouchim, hanamèl, hanania, hanan’èl, hane, hanilaï, hanina, hanine, hanna, hannoune, hanoukka, hanoukkat, haqdacha, haqqafa, haqqafot, har, harache, harada, harane, hargol, harim, harone, has, hasda, haskèl, haskèt, hasmonéens, hassèr, hassid, hassidim, hassidout, hassil, hatam, hatara, hato, hatsèrot, hattara, hattate, havérim, hawa, haya, hayè, hayim, hayo, hayom, hayot, hayote, hazaèl, hazane, hazéqouni, hazite, hazone, ha-anachim, ha-arèts, ha-ari, ha-arone, ha-atsilout, ha-azène, ha-azinou, ha-âm, ha-âmèq, ha-ânawa, ha-âqèda, ha-âssiya, ha-âvoda, ha-ba, ha-bahir, ha-barzèl, ha-bayim, ha-béhira, ha-bérakha, ha-bérakhot, ha-béria, ha-bérit, ha-chabbat, ha-chamayim, ha-chana, ha-charète, ha-chéviî, ha-chèm, ha-chirim, ha-choèva, ha-darchane, ha-davar, ha-dévarim, ha-dèchène, ha-dèrèkh, ha-dine, ha-êdout, ha-èlo’him, ha-gadol, ha-gazite, ha-gola, ha-guédola, ha-guévoura, ha-hayate, ha-hayim, ha-hazaqa, ha-hérout, ha-hirote, ha-îqarim, ha-kavod, ha-kawana, ha-kawanot, ha-kénèssète, ha-kippourim, ha-kohène, ha-kol, ha-labane, ha-lévavot, ha-léwi, ha-lèqète, ha-makhpèla, ha-maor, ha-maqom, ha-mayim, ha-méâguèl, ha-méêlam, ha-méguilot, ha-méraguélim, ha-mèlèkh, ha-mètim, ha-michekane, ha-michenè, ha-midrache, ha-miqdache, ha-mitta, ha-modaî, ha-mor, ha-morim, ha-nassi, ha-navi, ha-nora, ha-ora, ha-ômédim, ha-ônèche, ha-péqoudim, ha-qadoche, ha-qana, ha-qappar, ha-qaqti, ha-qatane, ha-qèmah, ha-qène, ha-qodachim, ha-qodèche, ha-qrèv, ha-racheba, ha-rachebam, ha-rahamim, ha-rambam, ha-rambane, ha-râ, ha-réèm, ha-ribache, ha-richone, ha-romémout, ha-roqèah, ha-sadè, ha-sérade, ha-taava, ha-tahara, ha-téchouva, ha-tora, ha-tosséfot, ha-tourim, ha-tov, ha-tsarouâ, ha-yamim, ha-yéchouâ, ha-yéssodot, ha-yétsira, ha-zab, ha-zahav, ha-zémane, ha-zè, ha-zohar, hâmèq, hébreue, héchil, hévèl, hè, hèbrone, hèchebone, hèèmarta, hèèmirékha, hèfèts, hèf’chète, hèlone, hèm, hèma, hèmane, hème, hèmma, hène, hènèq, hènna, hèrèg, hèrèm, hèrès, hèrim, hèrmone, hèrpa, hèssèd, hète, hèvèl, hibaréam, hibour, hichabâ, hida, hiddouchè, hièl, hilkhot, hillèl, hilloula, hillouy, hilqiyahou, hinnam, hinnè, hinnoukh, hinnoun, hiqriv, hiram, hirhiv, hirsh, histapéqoute, hit, hitti, hit-âsséqou, hit-pallèl, hit’halta, hivdil, hiwi, hiya, hizqiya, hizqiyahou, hochâya, hochèâ, hochèkh, hochène, hod, hodaa, hodachim, hodèche, hodiâ, hofiâ, hofni, hokhma, hol, holam, holi, holide, holim, homate, homèr, honi, hoq, hor, horèb, horèv, hori, horim, horine, horowitz, hotam, hotè, houba, houchime, houlda, houline, houmache, houmchè, houna, houqa, houqam, houqate, houqot, houqotaï, hour, hourqanos, hovot,

I

ibid, ibn, icha, ichaï, iche, id, iguérot, im, immahote, imout, impurification, impurifié, imrè, im’rati, issar, itamar, iyar, iyob, izèbèl, îddo, îmakh, îmmanouèl, înyanè, îqar, îssarone, îs’ronim, îvri, îyoun,

I

jesdigerd, juda, judée, jupiter,

K

kacheroute, kachère, kad, kaf, kahalonot, kahana, kalèb, kanfè, karète, karmèl, karot, kar’mèl, kasdim, katèt, katite, kawana, ka-achèr, kébar, kébassim, kéha, kéhahalonot, kéhounna, kéli, kénaâne, kénaâni, kénaânim, kénaânite, kénèguède, kénèssète, kérit, kéritoute, kéroubim, kéroum, késsoutah, késsoute, kétav, kétouba, kétoubim, kétoubot, kévod, kètèr, khaf, khout, ki, kibboud, kibra, kiddouchine, kikar, kil, kil’ayim, kippour, kirtsonakh, kislèv, kissè, klal, klausner, ko, kohanim, kohène, kohènète, kokhav, kokhba, kol, kolbo, kolel, kouche, kouk, kouli, kour, kouti, kouzari, kozbi,

L

la, labane, lachone, lah, lahème, laîttim, lakh, lakhène, lamèd, lamout, lanhotam, laqiche, laqoah, lass’ète, latsava, la-âssote, la-âvod, la-chèm, la-khème, la-nèfèche, la-tsava, lé, léa, lébanone, lébouche, léfanèkha, lékhahano, lékhahène, lévana, lévitique, lévo, lévona, lévy, léwaya, léwi, léwia, léwiim, léwiya, lé-ama, lé-chalom, lé-ênèhèm, lé-ètano, lé-fanaw, lé-fanèkha, lé-fanim, lé-hillahèm, lé-icha, lé-maân’khèm, lé-mochè, lé-yaâqov, lé-yitshaq, lé-yossèf, lèa, lèb, lèhèm, lèkh, lèkha, lèmor, lèqah, lèqète, lètèkh, lèv, lè-èssor, li, libnè, lichekat, lifnèkhèm, lif’naï, lif’nè, liqoutè, litra, li-ch’mah, li-f’nèkhème, li-tnao, li-tsvo, li-vrakha, lo, loêz, log, lohim, lokim, longanime, lopian, louhot, loulav, louz, luzatto, l’alèf, l’ét’ernel, l’èdomi, l’èmori,

M

maadim, maamar, maâgalè, maâkha, maâravi, maâsrot, maâsser, maâssè, maâssèr, maâssèrote, mabboul, macheguiah, machemim, machhite, machiah, machimiâ, machouï, maggid, maghène, magog, maguène, mahachava, mahanayim, maharal, maharcha, mahatsit, mahsof, mahzor, maïmonide, makhi, makhone, makhpèla, makkote, malbim, malbouche, malkhèya, malqoute, mal’akh, mal’akhè, mal’akhi, mal’akhim, mal’khout, mamone, mamrè, mamzèr, mane, mani, manoah, maor, maône, maqom, mara, marècha, marod, massê, massorétique, massorète, matia, matityahou, matsa, mattana, mattane, mattote, mat’na, mawète, mayênè, mayim, mazmèra, mé, méârate, méâte, méchakh, mécharim, méchiho, médad, médanim, médyanite, méèlyahou, méfarèche, méfibochète, mégadim, mégourè, méguido, méguila, méguilat, méguilot, méhayè, méhola, mékhabbéssim, mékhil’ta, mélakha, mélakhim, mélèkh, ménachè, ménahèm, ménahot, ménahote, ménora, ménorot, ménouha, méod, méouddamim, méqanè, méqor, méqoubal, méraguélim, mérari, mériba, mérodakh-baladane, méroudakh, méssapéqa, métsiâ, métsorâ, mézouyanim, mézouza, mézouzot, mèâm, mèchèkh, mèhèmna, mèir, mèlah, mèm, mèrkava, mè-âtsmékhème, mè-èliyahou, mè-ribibot, mi, michekane, michelè, michena, michenatique, michenè, michepatèkha, michepatim, midbar, midda, middate, middote, midrache, midrachim, midyane, midyani, midyanim, midyanite, midyanites, migdol, miha, mikha, mikhaèl, mikhayéhou, mikhèm, mikhtav, mila, milla, millètiv, mimeâyikh, mimètim, mimmèka, minehag, minha, minhat, minyane, miqdache, miqérè, miqèts, miqnè, miqwè, mirkèbèt, miryam, mitqa, mitspa, mitsraïma, mitsrayim, mitsri, mitsriyim, mitswa, mitswot, mitswotaï, mizmor, mizrahi, miz’bèah, mi-baâlè, mi-cham, mi-méqomo, mi-nèguèd, mi-zabouah, mi-zè, moab, moabi, moabim, mochè, modè, moêd, mofétaï, mofète, mora, mordékhaï, morè, morim, moriya, mosséra, mossèrot, mote, motou, motséèhèm, motsi, motsièhèm, mourbèkhète, moussaf, moussafim, moussar, munk, myriam,

N

naaqa, naâma, naâmane, naâr, naâssa, naâssè, nabal, nadav, naêr, nafechi, naftali, nahache, nahala, nahalat, naharayim, nahbi, nahchone, nahèm, nahmane, nahmani, nahmanide, nahor, nahoum, nakkè, namfi, nasso, natane, natine, natone, natsèl, nattati, navi, navone, nazir, naziréens, nébat, néboukhad’nétsar, néboukhad’nètsar, nébouzaradane, néchama, néchamot, nécharim, nédarim, nédava, négaîm, négo, néhama, néhèmya, néhounia, néhouraï, néqom, néqoudot, néssakhim, néssiim, néssim, nétan’èl, nétatikha, nétiha, nétiv, nétivot, nétounim, névèla, néviim, névoua, névoukhim, néziqine, nèbo, nèdèr, nèfèche, nèguèv, nèhèzè, nèr, nèria, nèrote, nès, nètsah, nèvèl, nèvèla, nichetana, nidda, niflaot, nifqade, nihilo, nimchi, nimrod, ninevè, nippoul, niqanor, niqmate, nissane, nissayone, nissim, nitaï, nitsabim, nitsavim, nitsotsot, niv, noah, nob, nochane, nodâti, nof, nogah, nora, noraïm, notar, notène, noun,

O

ochâya, ofanim, ohim, onqélos, orah, orhim, orhote, orlote, orot, ot, otiyot, ototaï, otote, ou, oumanouto, oumi-zè, oumnam, our, ouri, ourim, ou-chémâ, ou-maâsserot, ou-michepat, ou-morè, ou-netanam, ou-netano, ou-qélala, ovèd, oyebèkha, oyèb, ôbadia, ôbadya, ôbèr, ôl, ôla, ôlam, ôlamote, ômère, ôna, ônatah, ôqatsim, ôrla, ôssè, ôt’nièl, ôula, ôuzièl, ôuziyahou, ôvèd, ôzièl,

P

paânèah, pachehour, pachoâ, paddane, pagoâ, pag’îèl, pallèl, pallière, palo, palol, paô, pappa, paqod, paqoda, paracha, paragr, parane, pardès, parote, parots, parou, parouâ, parô, parsa, passouq, patros, pazi, péchat, péguiâ, pélachèt, pélia, pélichetim, pélilim, pénina, péninim, péniya, péqah, péqoudaya, péqoudè, péqoudim, péricope, périzi, pérouta, péssahim, pétil, pétila, pétor, pétouèl, pétouha, pè, pèa, pèchâ, pèlète, pèôr, pèrèts, pèssah, piggoul, pillalti, pilloul, pinhas, pirqè, pirya, pisga, pisqa, pitom, pittouhè, piyoutim, plag, plénifiante, poârim, potifar, pouâ, pourim, pouti, poutifèra, psikta, psiqta,

Q

qaba, qabbala, qabbalat, qabbale, qabbaliste, qacha, qadèche, qadoche, qahèl, qaho, qaline, qallim, qama, qanè, qano, qantar, qantarim, qapara, qar, qarav, qarèkha, qarèv, qaro, qatane, qattègor, qayine, qédochim, qédoucha, qéhal, qélal, qélala, qéri, qéssita, qétorète, qétoura, qèbèr, qèdar, qèhate, qènaz, qèts, qètsèf, qhèl, qhou, qibrote, qichone, qiddouche, qiddouchim, qiddouchine, qimhi, qin’a, qir, qiryat, qitsour, qodachim, qodèche, qohèlète, qol, qomémiyout, qorah, qorbane, qorbanote, qordobéro, qorha, qor’ha, qouf, qra, qu’abraham, qu’aharone, qu’èliêzèr, qu’èllè, qu’israël, qu’iyob,

R

raâméssès, raâmsès, rabad, rabba, rabbane, rabbati, rabbènou, rabbim, rabine, rachâ, racheba, rachebam, rachè, radaq, rafaèl, rafou, rafram, rah, rahab, rahèl, raïti, rakh, ramatayim, ramate, rambam, rambane, ramhal, ramote, rane, rao, rav, razia, râ, râméssès, râya, responsa, réchaîm, réda, réêhou, réè, réèm, réfaèl, réfidim, régalim, réhitsa, réhovot, rékhab, rékhabim, rémalyahou, réoubène, réoubèni, réouvène, réqanti, rétsine, rèche, rèchite, rèmèz, ribba, richone, richonim, ridouï, rimmonim, rinna, rinnate, ritma, rivqa, roche, roqèah, rouah, rouhama, roum, rout,

S

sa, saâdia, saba, sabbah, sadrakh, safèq, safoah, sah, sahadouta, saîr, sakhar, salomon, salou, sam, samaèl, samèkh, samhèrib, samlaï, sanhèdrine, sanhèrib, sannègor, sappahate, sar, sara, saraï, sarèpta, satan, satane, satar, sator, saviv, séa, sédè, sédom, sédomim, séète, séfère, séfira, séfirot, ségoula, séim, séîrim, sélaîm, sémikha, sémikhout, séou, séphirotique, séqila, sérafim, sérèfa, sétarim, sétouma, sétour, sèa, sèdère, sèfèr, sèîr, sèkhnine, sèla, sèlâ, sforno, shapiro, siddour, sidone, sidoniens, sidra, sidrot, sifra, sifrè, siha, sihone, sikhnine, simoune, sim’ha, sim’hate, sinaï, sin’a, sin’at, sion, sitna, sivane, sod, sof, sofèr, sokho, solâm, solète, sorèr, sota, souf, soukka, soukkot, soussi,

T

taânit, taârovèt, taâssè, taâssou, taboâ, tab’êra, taguèd, tahache, tahara, tahat, talmaï, talmid, talmoud, talouï, talpiyot, tal’midè, tamar, tamè, tamid, tamim, tammouz, tana, tanaim, tanaïm, tanakh, tanhoum, tanhouma, tania, taor, tarèf, tarfone, targoum, targouma, tarim, tarsis, tartimar, tavo, taw, taz, tazriâ, ta-âssè, tel-aviv, té, téâmim, tébaâ, téchouva, téfilla, téfillat, téfilline, téhillim, téhinna, téhiya, télamim, témidim, témoura, ténao, ténoufa, ténouôt, téqoâ, téqoufat, térèfa, térouma, téroumat, téroumati, téroumote, tétragramme, tévouatah, té-dabbèr, té-tsawè, tèbâ, tèchâ, tèhèzè, tèlékhou, tèrah, tèt, tètsè, tèva, tèvèl, tè-tsè, théophanie, thoume, ti, tichâ, tichebi, tichemérou, tichri, tifsar, tif’artènou, tif’èrète, tippèche, tiqqoune, tiqqounè, tirano, titus, ti-chekah, ti-cheméôu, ti-fqédou, ti-f’qod, ti’fnou, toar, tobéâ, tochav, tofèl, tokhaha, tokhéha, tolédot, tomar, tora, torat, toratènou, torichèm, tornosrufus, tosséfot, tossèfta, toum, toumim, toum’a, tov, tova, tovim, trè, tsaddèqète, tsaddiq, tsaddiqim, tsadè, tsadoq, tsafanti, tsafnat, tsafo, tsafona, tsafone, tsah, tsahorayim, tsalmènou, tsarâte, tsaror, tsava, tsaw, tsawè, tsawèhou, tsawta, tsbot, tsébaot, tsébaote, tsédaqa, tséfania, tséfanya, tséfone, tséfoni, tséfouna, tsélof’had, tsérafite, tséror, tsévi, tsèdèq, tsèl, tsèlèm, tsibbour, tsidqiya, tsidqiyahou, tsione, tsippor, tsippora, tsippori, tsitsit, tsiwa, tsoba, tsofè, tsofim, tsohar, tsone, tsor, tsouâr, tsour, tsvo, tyr,

V W

vilna, vno, wa, waddaï, waèt, waèt-hanane, waèt-nappal, waèt-pallèl, waè-ra, waï, wata-mote, watiqine, watit-pallèl, waw, way, waya-âs, waya-âssou, waya-chov, waya-mote, waya-qhèl, waya-qrèb, waya-ronnou, waye-khal, waye-khalou, waye-khoulou, wayè-chèv, wayè-lèkh, wayè-ra, wayè-tsawèhou, wayè-tsè, wayi, wayi-bène, wayi-chakhéhou, wayi-chaqèhou, wayi-chelah, wayi-chemâ, wayi-chrétsou, wayi-gache, wayi-gwaâ, wayi-had, wayi-hyou, wayi-nafache, wayi-qah, wayi-qahèl, wayi-qar, wayi-qra, wayi-qrébou, wayi-ra, wayi-rbou, wayi-ritsouhou, wayi-rtséhou, wayi-tène, wayi-watèr, way-aâtsmou, way-aqoutsou, way-ar, way-dabbèr, way-hal, way-hi, way-omar, way-omèr, wa-agaréchènou, wa-âvoudda, wa-chèm, wa-chèmèche, wa-èm, wa-èra, wa-èthanane, wa-ètpallèl, wa-hamouchim, wa-houmrine, wa-okhèl, wa-yahèl, wa-yaqhèl, wa-yaqoumou, wa-yassèb, wa-yéra, wa-yéraguélou, wa-yomèr, wa-y’dabbèr, we-akhalti, wé, wéa-nevèhou, wéha-qélala, wéyi-tène, wéyi-tshaqou, wé-achabéta, wé-amarta, wé-atta, wé-âssita, wé-âssou, wé-cha, wé-chabéta, wé-chabita, wé-dibbarta, wé-dibbartèm, wé-èllè, wé-ète, wé-gam, wé-guèrachtiw, wé-hachaqta, wé-haya, wé-ha-azini, wé-hèrim, wé-hifla, wé-hikkitème, wé-hinnè, wé-hotsi, wé-hou, wé-im, wé-khi, wé-laqahta, wé-lassappahate, wé-libnè, wé-lif’mim, wé-naténou, wé-nattati, wé-nichemaâ, wé-ônèche, wé-ribya, wé-sippah, wé-tahara, wé-tsiwa, wé-yahpérou, wé-yaléda, wé-yatourou, wé-yiqhou, wé-yird, wé-yirdou, wé-yitténou, wé-zot, widache, widouï, wofsi, wolozin,

Y

yaâbets, yaâqane, yaâqov, yaârof, yaâtof, yaboq, yachèr, yachov, yad, yadayim, yafèt, yaghèl, yah, yahid, yaïr, yalqout, yam, yamim, yannaï, yaqar, yardène, yarob, yarobâm, yarob’âm, yassèr, yatourou, yayne, ychaï, yé, yéârim, yébamota, yébamote, yéboussi, yéchâya, yéchâyahou, yéchiva, yéchouâ, yéchouôte, yéchouroune, yédid, yéfate, yéfè, yégar, yéhèzqèl, yéhi, yéhochafat, yéhochafate, yéhochouâ, yéhonatane, yéhotsadaq, yéhou, yéhouda, yéhtar, yékhoniya, yéor, yérida, yériho, yéroubaâl, yéroucha, yérouchalayim, yérouchalmi, yéssod, yétéra, yétsira, yé-âdah, yé-dabbèr, yé-varèkh, yé-vorakh, yêtar, yèfèt, yèhou, yèlèq, yèra, yètèr, yètsèr, yi, yiboum, yichaï, yichelah, yichemaêl, yichemaêlim, yichemâèl, yidor, yifgâ, yiqéhat, yiqra, yirmiya, yirmiyahou, yir’at, yisraèl, yissakhar, yissourim, yit, yitarone, yitro, yits, yitshaq, yitshar, yittama, yitténou, yit-âttèf, yizréêl, yi-hyè, yi-mkor, yi-qéhat, yo, yoab, yoache, yoav, yochiahou, yochiya, yochiyahou, yodane, yodèâ, yoèl, yohaï, yohanane, yokhèbèd, yom, yoma, yomèr, yona, yonadab, yonatane, yoram, yorè, yorou, yossèf, yossi, yotam, yotsèr, youd, yovèl, yoyakhine,

Z

zab, zahav, zakkaï, zalman, zara, zaroa, zaroah, zav, zava, zayine, zéâqa, zébahim, zéboul, zébouloune, zéêra, zékhartani, zékharya, zékhout, zémane, zémirot, zéqane, zéqènim, zéraîm, zéroubabèl, zè, zèbah, zèhoute, zèkhèr, zèmèr, zèra, zèrâ, zè-ha-davar, zikhrono, zilpa, zimra, zimri, ziv’hè, zohar, zoma, zot, zota, zouloute, zouz,

Leave a Reply